Търсене

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен инспектор“ до 08.01.2028 г.

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен инспектор“ до 08.01.2028 г. или до завръщане на титуляря    – 1 (една) щатна бройка  в административно звено – дирекция „Инспектиране“ (ДИ) в Националния инспекторат по образованието (НИО)

 

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-08-79/27.05.2024 г. на директора на Националния инспекторат по образованието за провеждане на конкурс за длъжността „главен инспектор“ до 08.01.2028 г. или до завръщане на титуляря реши:

  1. Няма допуснати кандидати до конкурса;
  2. Не се допуска до конкурса кандидата Васил Трифонов,

Основание:

Съгласно чл. 20, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, представените документи не съдържат посочената в наредбата и приложенията й информация и не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността – не се удостоверява  наличието на задължителен минимален професионален опит – 3 години в областта на  системата на предучилищното и училищното образование или опит в обучението, възпитанието и социализацията на деца/ученици или опит като преподавател във висше училище, свързан с подготовката на педагогически специалисти.

Конкурсната процедура за заемане на длъжността „главен инспектор“ до 08.01.2028 г. или до завръщане на титуляря се прекратява, поради липсата на допуснати кандидати.

Председател на

конкурсната комисия: /п/                                                            

Споделете:
Търсене
Skip to content