Търсене

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „старши инспектор“ – 1 (една) щатна бройка

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „старши инспектор“ – 1 (една) щатна бройка в административно звено – дирекция „Инспектиране“ (ДИ) в Националния инспекторат по образованието (НИО)

 

Въз основа на преценката на представените документи от кандидатите, конкурсната комисия:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Николай Тотев

2. Любка Атанасова

3. Лора Велева

4. Мария Църовска

Допуснатите кандидати за длъжността „старши инспектор“ в ДИ на НИО да се явят на 13.06.2024 г. в 10.00 часа в сградата на НИО, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б, етаж 7, офис 2, заседателна зала, където ще се проведе тестът.

Всички допуснати кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

След посочения час кандидатите няма да бъдат допускани до залата за провеждане на теста.

Практическият изпит на кандидати ще се проведе в същия ден от 12.00 часа.

б) Не се допуска до конкурса кандидата: Васил Трифонов.

Основание: Съгласно чл. 20, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, не са представени всички необходими документи и представените документи не съдържат посочената в наредбата и приложенията й информация и не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, не се удостоверява  наличието на задължителен минимален професионален опит – 2 години в областта на  системата на предучилищното и училищното образование или опит в обучението, възпитанието и социализацията на деца/ученици или опит като преподавател във висше училище, свързан с подготовката на педагогически специалисти.

Списък на нормативните актове и документи, които кандидатът трябва да познава и използва:

Закон за предучилищното и училищното образование; Закон за професионалното образование и обучение; Закон за държавния служител; Закон за администрацията; Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация; Етичен кодекс на работещите с деца; Правилник за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието; Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието; Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата; Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация; Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители; Наредба за служебното положение на държавните служители; Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; Наредба за приобщаващото образование; Наредба № 1 от 8.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение); Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план; Наредба № 5 от 30.11.2017 г. за общообразователната подготовка; Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование; Наредба № 6 от 11 август 2016 г за усвояването на българския книжовен език; Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование; Наредба №7/11.08.2016 г за профилираната подготовка; Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование; Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяването на резултатите от обучението на учениците; Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование; Наредба № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските градини и училищата; Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование; Наредба № 4 от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане на труда; Наредба № 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие; Рамка за оценка на качеството на образованието.

Системата за определяне на резултатите от конкурса е следната:

  1. Конкурсът ще се проведе чрез тест, практически изпит и интервю;
  2. Тест:

2.1. Максималният резултат, който кандидат може да се получи при решаване на теста е 30 (тридесет) точки за 30 (тридесет) верни отговора;

2.2. Продължителността на провеждане на теста е 45 минути;

2.3. Резултатите от теста не са основание за отстраняване на кандидатите, но подпомагат конкурсната комисия при преценката на професионалните и деловите качества на кандидатите;

2.4. Тестът се решава от всички допуснати до конкурса кандидати.

  1. Практически изпит:

3.1. На всички кандидатите се поставят едни и същи 2 броя писмени задачи;

3.2. Времето за провеждане на практическия изпит е един час;

3.3. За изпълнението на практическите задачи ще бъдат предоставени нормативните актове, които кандидатът може да използва;

3.4. Практическите умения на всеки кандидат при изпълнението на задачата се оценяват най-малко от двама от членовете на комисията по 5-степенна скала;

3.5. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите;

3.6. Практическите задачи се подписват от проверилите ги членове на комисията;

3.7. До участие в интервюто се допускат кандидати, чийто резултат от практическия изпит е най-малко “4”.

  1. Система за определяне на резултатите и минимален резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали интервюто:

4.1. Комисията формулира въпроси за интервюто, с които да установи степента на притежаваните професионални и делови качества, необходими за изпълнение на конкурсната длъжност.

4.2. Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва утвърдения с формуляр, съгласно разпоредбите на чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл.

4.3. Индивидуалният резултат на всеки кандидат се получава като средноаритметична оценка от постигнатите общи резултати от формулярите на конкурсната комисия.

4.4. За успешно издържал интервюто за длъжността „старши инспектор“ в ДИ се счита кандидат, който е постигнал минимален резултат 4.00.

  1. Получените резултати от практическия изпит и интервюто се умножават с коефициенти, както следва:

а) практически изпит – коефициент „5“;

б) интервю – коефициент „5“.

  1. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на практическия изпит и интервюто, умножени с определените в т. 5 коефициенти.

Председател на

конкурсната комисия: /п/                        

                                                                   

Споделете:
Търсене
Skip to content