Търсене
Национален инспекторат по образование, в качеството си на администратор на лични данни стриктно спазва изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, както и тези на съответното национално законодателство. I. Обхват Целта на настоящето Уведомление за поверителност (по-нататък за краткост наричано „Уведомлението“) е да предостави необходимата информация относно обработването на лични данни, което Националният инспекторат по образование („НИО“) извършва в рамките на дейностите, които осъществява.   II. Информация относно администратора на лични данни Национален инспекторат по образование БУЛСТАТ: 177268001, Адрес: гр. София, бул. Г.М. Димитров, вх. Б № 52 ет. 7 офис 2 Телефон: 02 4241184 / 02 4241180 Имейл адрес: info@nio.government.bg Интернет страница: nio.government.bg  За контакт с длъжностно лице по защита на данните: Адрес: гр. София, бул. Г.М. Димитров, вх. Б № 52 ет. 7 офис 2 Имейл адрес: dpo@nio.government.bg III. Информация относно надзорен орган Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) Адрес: бул. ‘Проф. Цветан Лазаров’ №2, София 1592 Имейл адрес: kzld@cpdp.bg Интернет страница: www.cpdp.bg IV. Процеси. Лични данни. Цели и правни основания на обработване. Всички лични данни се обработват добросъвестно и прозрачно за конкретни и законни цели само ако това е необходимо и съответства на приложимото европейско и национално законодателство за защита на личните данни. Обработката на лични данни е ограничена само до обема и срока, законоустановени и/или необходими за постигане на тези законни цели. НИО  полага дължимата грижа за осигуряване на поверителността и предприема необходимите мерки, за да бъде предотвратено всяко неразрешено или незаконосъобразно обработване, случайна загуба, унищожаване или повреждане. Дейностите по обработване на лични данни се осъществяват в съответствие с настоящето Уведомление за поверителност и приложимото законодателство.
 1.  Провеждане на обучения на външни инспектори
НИО обработва лични данни на заявилите участие за обучение за външни инспектори в съответствие и в обема, изискуем от приложимата нормативната уредба, сред които данни, относно:
 • имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, електронен адрес;
 • копия и/или оригинали на документи, удостоверяващи придобита професионална квалификация и образование;
 • други данни, когато същите се изискват от приложимото законодателство. В тези случаи НИО ще предостави своевременно необходимата информация.
НИО събира и обработва тези данни за целите на допускане и организиране на процеса по обучение и последващото сертифициране на външни инспектори към НИО и всички свързани с това дейности.
 1. Определяне на екип от външни инспектори
Освен информацията по т.1, НИО обработва допълнителни данни на успешно завършилите обучение външни инспектори при назначаването и избора им за екип за провеждане на конкретна инспекция, а именно:
 • информация относно документ за самоличност;
 • постоянен и настоящ адрес;
 • предишен трудов опит;
 • актуално трудово или служебно правоотношение;
 • наложени дисциплинарни наказания;
 • семейно положение и родствени връзки;
 • документ за успешно завършено обучение в НИО.
Процесите по обучение и определяне на външни инспектори са свързани с изпълнение изискванията на Закона за предучилищно и училищно и образование, Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието и свързаните нормативни актове, касаещи дейността на НИО. Информацията по т.2 се обработва и за целите на сключването на граждански договор с определените външни инспектори за всяка конкретна инспекция. Непредоставянето на тази информация би възпрепятствало НИО да осъществи обучение, сключва договори с успешно завършилите и/или изпълни свое законово задължение във връзка с определянето на външни инспектори и осъществяваните от тях инспекции.
 1. Регистър на инспекторите
НИО поддържа на интернет страницата си публичен регистър с имената на инспекторите, имащи право да извършват проверки и инспекции в учебните заведения. Това обработване се осъществява въз основа на обществен интерес с цел прозрачност и информираност на обществеността и учебните заведения относно лицата, имащи право да осъществяват инспекции и в тази връзка да получават свободен достъп до всички дейности, документи и информация на съответното учебно заведение.
 1. Договорни отношения
Освен договорните си правоотношенията с външни инспектори, НИО, в качеството си на възложител, обработва лични данни на физически лица и/или на физически лица, представители на юридически лица, сред които данни:
 • имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, информация относно документ за самоличност, адрес, телефон, електронен адрес;
 • участие в/представителство/позиция в юридически лица;
 • банкова и финансова информация;
 • осигурителен статус, стаж, доход и др.;
Данните се обработват за целите на възникването и последващото изпълнение на договори по възлагане и произтичащите от тях законови задължения в областта на счетоводството, данъчното законодателство и гражданския оборот, както и за пряко свързани и съвместими цели, въз основа на легитимните интереси на НИО, като например вътрешнo административнo отчитане, управление на договорните отношения, установяване, упражняване и защита на правни претенции.
 1. Административни услуги
НИО обработва лични данни на физически лица, изхождащи от подадените от тях заявления за предоставяне на различни административни услуги, включително, но не само данни като:
 • имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, адрес, телефон за връзка, електронен адрес;
 • професионален опит, осигурителен статус, стаж, доход и др.;
 • семейно положение, родствени връзки, обучение и др.;
 • други данни, когато същите се изискват от приложимото законодателство.
Обработването на горепосочените категории лични данни се осъществява във връзка с предоставянето на заявената административна услуга на основание и в съответствие с приложимата нормативната уредба и в обема, изискуем за конкретната административна услуга. Повече информация относно административните услуги, предлагани от служителите в НИО, както и конкретните основания за тяхното предоставяне е налична тук. Непредоставянето на съответната информация би възпрепятствало НИО  да предостави конкретната административна услуга и/или изпълним свое законово задължение в тази връзка.
 1. Сигнали и обратна връзка
НИО обработва лични данни, за да отговори на постъпили съобщения, запитвания, оплаквания, молби, сигнали и предложения. Ако запитването или молбата засягат въпроси, свързани с договорни отношения с НИО и/или представляват по същество заявление за предоставянето на административна услуга, обработването на тези лични данни се извършва на основание както следва:
 • искане, свързано с договорни отношения с НИО – съгласно т.4 по-горе;
 • искане, свързано с административна услуга – съгласно т.5 по-горе.
В останалите случаи НИО, според начина, по който съобщението/запитването е отправено, може да обработва:
 • имена, електронен адрес;
 • адрес, телефон за връзка;
 • информацията, намиращата се в съдържанието на съобщението/запитването,
на основание легитимни интереси на учреждението за целите на предоставяне разяснения и допълнителна информация и отговор на отправените въпроси,  както и за вътрешни административно-организационни цели като отчитане на работата, повишаване качеството на предоставяните услуги и улесняване общуването чрез получаване на обратна връзка и оценка за тях. Когато това е необходимо, НИО обработва лични данни въз основа на свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие, което може да бъде оттеглено по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването, извършено до този момент.
 1. Администриране на интернет страницата
НИО използва бисквитки и инструменти за администриране на интернет страница: www.nio.government.bg, за анализ на нейната функционалност и употреба, както и за привеждане на съдържанието ѝ в съответствие с предпочитанията на посетителите. В тази връзка могат да бъдат обработвани интернет идентификатори, които сами по себе си не съдържат данни, които биха могли да бъдат свързани с отделен посетител на интернет страницата:
 • техническа и статистическа информация за посещенията;
 • адрес на интернет протокола (IP);
 • информация за влизане, продължителност на посещението, настройка на часови зони;
 • видове и версии на браузъра;
 • трафични и други данни.
Когато това обработване не е съществено за правилното функциониране на интернет страницата, същата съхранява и/или проследява „бисквитки“ след получаване съгласието на потребителя при неговото първо посещение. Повече информация относно използваните инструменти и бисквитки може да бъде открита в Политиката за бисквитките. V. Срокове за съхранение НИО съхранява личните данни само докато същите са необходими за осъществяване на целите, за които тези лични данни са събрани и в съответствие с „Номенклатура на делата със срокове за съхраняване на НИО“ и съгласно приложимото законодателство, включително, но не Закон за предучилищното и училищното образование, Правилник за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, Кодекс на труда, Закон за държавния служител, Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и др. Сроковете за съхраняване на различните типове лични данни са в зависимост от целта на тяхната обработка. Така например счетоводни документи се съхраняват за срок от 10 години, а други документи – до 5 години от приключване на договорни отношения в съответствие с законоустановения давностен срок за възможни претенции от договора. При възникнал спор, същите могат да бъдат обработвани за срока, необходим за предприемане на съответни действия и установяване, упражняване или защита на правни искове. Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, се заличават след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне. Tехническаta и статистическа информация във връзка с интернет страницата на НИО се съхранява съгласно описаното в Политиката за бисквитките. VI. Споделяне на лични данни НИО е възможно при осъществяване на дейността си да използва трети страни за подпомагане на определени дейности. Лични данни се разкриват на трети лица само при достатъчно гаранции за осигуряване на адекватно ниво на защита и наличието на законово основание и/или основателна причина за това. НИО, когато това е законно и/или необходимо предоставя данни на определени получатели, като:
 • Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието и други централни и местни регулаторни органи, които имат правомощия да изискват информация;
 • органи за предотвратяване и разкриване на престъпления и регулаторни органи, които имат правомощия да изискват информация;
 • съдебни органи в предвидените от националното законодателство ред и условия;
 • адвокатите, професионални консултанти и одитори.
 • доставчици на услуги за целите на поддръжка на информационните системи на софтуерни продукти за осъществяване на определени вътрешни процеси и обмен на информация.
 • други получатели, при наличието на основания, предвидени в Регламента и/или националното законодателство;
НИО не прехвърля събираните и обработвани лични данни извън рамките на ЕС/ЕИП.  VII. Права във връзка със защитата на личните данни Правата, които всяко лице притежава във връзка със защитата на личната му информация са както следва:
 • право на достъп до личните данни, обработвани от НИО , вкл. до информация с какви лични данни разполага НИО към даден момент, за какви цели същите се обработват и на кого се разкриват;
 • право на коригиране на неточни лични данни и/или на допълване на непълни лични данни, съхранявани от НИО);
 • право на изтриване – при наличието на определени основания (посочени в чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679) може да бъде поискано личните данни, които се съхраняват от НИО , да бъдат изтрити;
 • право на ограничаване на обработването на личните данни – при наличието на определени обстоятелства (посочени чл. 18, § 1, б. „а“-„г“ от Регламент (ЕС) 2016/679);
 • право на преносимост – лични данни да бъдат изискани и получени в общоизползван формат, подходящ за четене от машина (напр. компютър) или същите да бъдат прехвърлени на друг администратор (институция, организация, дружество), но само когато се обработват въз основа на договор, съгласие и обработването се извършва автоматично (чл. 20, § 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • право на възражение срещу обработването на лични данни (в случаите, предвидени в чл. 21, § 1 от Регламент (ЕС) 2016/679);
 • право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последици в значителна степен (чл. 22, § 1 от Регламент (ЕС) 2016/679);
 • право на оттегляне на съгласието за обработване на лични данни – в случай, че НИО обработва лични данни въз основа на съгласие, същото може да бъде оттеглено по всяко време без това обаче да засяга законосъобразността на обработването, извършено преди оттеглянето (чл. 7, § 3 от Регламент (ЕС) 2016/679);
 • право на жалба до Комисия за защита на личните данни и на съдебна защита (чл. 77, 78 и 79 от Регламент (ЕС) 2016/679).
VIII. Контакт с НИО При възникнали въпроси относно защитата на лични данни, лицата могат да се свържат с НИО на данните за контакт, посочени по-горе. За да упражнят някое от горепосочените права, лицата следва да отправят своето искане лично или чрез пълномощник:
 • на място в приемната на НИО;
 • на хартия по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор;
 • по електронен път.
Независимо от формата на заявяване, за да бъде прието и обработено искането, то следва да съдържа:
 • име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец;
 • описание на искането;
 • предпочитана форма за получаване на информация;
 • дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция;
 • подпис от подателя или неговия пълномощник/законен представител. При подаването на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и пълномощното.
Искане, отправено по електронен път, следва да бъде надлежно електронно подписано по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.   НИО може да поиска допълнителна информация, необходима за потвърждаването на самоличността на заявителя. НИО ще отговори на всяко искане в едномесечен срок, който при необходимост може да бъде удължен с още два месеца, за което съответния заявител ще бъдете незабавно уведомен.
Търсене
Споделете:
Skip to content