Търсене

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ -2019-2020 г.

С оглед предстоящото инспектиране на детските градини и училищата през учебната 2019/2020 г. (чл. 273, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и чл. 2, ал. 1 от Наредба № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата) и след проведеното пилотно инспектиране на  17 детски градини и  71 училища  НИО направи преглед и анализ на приложимостта на критериите, индикаторите, измерителите и процедурите за инспектиране.

За да бъде измерено качеството на образованието са необходими параметри – критерии и индикатори за инспектиране, които да отразяват в пълнота условията, процесите и резултатите от дейността на образователната институция. Критериите и индикаторите, групирани  в двете области на инспектиране, отразяват степента на изпълнение на държавните образователни стандарти и дават възможност за изводи относно ефективността на инспектираната детска градина или училище. Индикаторите показват степента, в която са изпълнени критериите за инспектиране в дадена област и са няколко вида:

  1. количествени и качествени, измервани чрез различни инструменти за оценка на качеството
  2. индикатори за изпълнение, които посочват начина, по който детската градина или училището прилага националната образователна политика
  3. индикатори за резултат, които отчитат ефективността на образователната политика спрямо стратегията за развитие на детската градина или училището

Разпределението на критерии, индикатори и подиндикатори в Пилотното инспектиране е представено в следната таблица:

Област на инспектиране „Образователен процес“ – 11 критерия
Критерий Брой индикатори Брой подиндикатори
1. Ефективност на взаимодействието в процеса на обучението 8 31
2. Управление на групата/класа 2 8
3. Подкрепа за личностно развитие 3 8
4. Оценяване на резултатите от обучението 3 8
5. Напредък на децата/учениците 2 7
6. Социализация и възпитание в процеса на обучението 2 6
7. Подобряване на физическата среда 2 13
8. Развитие на институционалната култура на детската градина или училището 3 10
9. Превенция на отпадането от системата на образованието 2 4
10. Развитие на социалната среда за подкрепа и взаимодействие между участниците в образователния процес и заинтересованите страни 3 10
11. Степен на удовлетвореност от детската градина/училището 3
Област „Управление на институцията“ – 8 критерия
1.     Ефективно лидерство 2 5
2. Стратегически и оперативен мениджмънт 5 14
3. Ефективно управление на финансовите ресурси 3 7
4. Управление и развитие на човешките ресурси, в т.ч. атестиране на педагогическите специалисти 3 9
5. Управление и развитие на информационните и технологични ресурси 2 4
6. Управление и развитие на информационните канали 2 4
7. Управление на партньорства 2 4
8. Управление на качеството

(Критерият започва да се прилага след влизането в сила  на Наредба 16 за управление на качеството)

 

2 4

Анализът оцени приложимостта на критериите като стандарти за качеството на образованието, съотносимостта на индикаторите към изпълнението на критериите и възможността за използване на показателите (подиндикатори) като измерители на качество. Едновременно с това беше изследвана и ефективността на приложените при инспектирането инструменти и процедури.

В анализа бяха използвани изводите и препоръките от инспекторите, резултатите от пилотното инспектиране, мониторинга на пилотното инспектиране, обратна връзка от представители на инспектираните институции, дискусии при публични събития, проучване на международен опит.

Критериите – 19 на брой, като цяло бяха приети от инспектираните институции, нямаше неразбиране на оценяваните условия, процеси и резултати. Използваният набор от 54 индикатора позволи обективното и цялостно оценяване на дейността на инспектираните детски градини/училища. Критериите и индикаторите могат да бъдат използвани от детските градини и училищата за самооценка и подобряване на дейността им чрез ефективно планиране. В резултат на пилотното инспектиране се установи, че подиндикаторите, като показатели,  ориентират във висока степен инспектираните институции и обществото за  конкретните доказателствата и наблюдения, които показват степента на изпълнение на държавните образователни стандарти. Те подпомагат и разработването на скалата за оценяване на индикаторите и дават конкретно описание на дейностите, които могат да бъдат предприети с цел подобряване на дейността на детската градина/училището.

За намаляване на административната тежест на процедурите в подготвителния етап е необходимо оптимизиране на списъка с документи, които инспектираната институция следва да публикува в платформата ЕСУИ. Това са само документи, които не са налични в НЕИСПУО и на интернет страницата на детската градина/училището. По време на наблюдението на място в детските градини и училища  ще се попълва карта за наблюдение на всяка сграда/филиал, тъй като често те значително се различават по своята поддръжка, оборудване и обзавеждане.  Предлага се възможност по преценка на инспектора да се извърши наблюдение на педагогическа ситуация/урока с по-голяма продължителност от 20 минути, а в заключителната среща с екипа за управление да се направи  общо представяне пред екипа за управление на инспектираната институция на резултатите от инспекцията – диапазона в скалата, където попада оценката, силни страни и насоки за подобрение.

Като се взеха предвид резултатите от анализа на Пилотното инспектиране, в Националното инспектиране 2019/2020 г. ще се прилагат актуализирани критерии и индикатори, описани чрез показателите (подиндикатори) и оценени с набор от инструменти в платформата за инспектиране ЕСУИ.

Приложение 1-ИНСТРУМЕНТИ-19-20

Приложение -2 критерии-индикатори-19-20

Приложение 3-Списък за прилагане в ЕСУИ

Приложение-4-Списък за сайт

Споделете:
Търсене
Skip to content