Търсене

УТВЪРДЕНИ КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ по Наредба 18/09.09.21г.

В изпълнение на чл. 9, 10 и  § 1. от Преходни и заключителни разпоредби, НАРЕДБА № 18 ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ЗА ИНСПЕКТИРАНЕТО НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА, Издадена от министъра на образованието и науката, Обн. ДВ. бр.77 от 16 септември 2021г.

ПУБЛИКУВАМ УТВЪРДЕНИТЕ КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ  през учебната 2021/2022 година.

УТВЪРДЕНИ КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ-НАРЕДБА 18-21г

Споделете:
Търсене
Skip to content