Търсене

функциите на НИО в процеса на инспектиране

С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) регионалните инспекторати по образованието (РИО) са преименувани в регионални управления на образованието (РУО). Националният инспекторат по образованието (НИО) е нова структура и изпълнява различни функции от регионалните управления.

Националният инспекторат по образованието не упражнява контрол по отношение дейността на директори и учители в училища и детски градини. Инспектирането, което ще осъществява Националния инспекторат (съгласно ЗПУО) е процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от детската градина или училището образование в определен момент на дейността им по критерии и индикатори, групирани в области.

В този смисъл жалби и сигнали, свързани с нарушения в дейността на училища и детски градини по прилагането на нормативната уредба не следва да бъдат адресирани до НИО. Директорът на НИО препраща по компетентност към съответното РУО или община всички постъпили жалби и сигнали, които не се отнасят до функциите на НИО в процеса на инспектиране.

Споделете:
Търсене
Skip to content