Търсене

ХАРАКТЕРИСТИКА НА КАЧЕСТВОТО, ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ИНСПЕКТИРАНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Качеството на образованието е съвкупност от характеристики на образователния процес, които водят до реализация на целите и политиките на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2021 година.
Компонентите на качеството на образованието, които се измерват и оценяват при инспектирането са свързани с:

• нивото на знания, умения и компетентности на учениците;

• степента на развитие на личностните качества и социалните компетентности;

• удовлетвореността на потребностите на обществото, родителите и учениците.

Средната оценка на качеството на образованието, предоставяно от инспектираните детски градини и училища е добра 3,09 по четиристепенната скала за оценяване. Област за инспектиране “Образователен процес” е оценена с добра оценка 3,01. Област “Управление на институцията” получава по-висока оценка – 3,17. В резултатите на инспектираните институции преобладават добрите оценки – 95 институции, много добра оценка са получили 21, задоволителна оценка имат 12, а незадоволителна – 2 институции.

Изпълнение на целите на Министерството на образованието и науката

Степента на изпълнение на всички цели на Министерството на образованието и науката от приоритет 1 “Провеждане на решителна политика, насочена към ликвидиране на неграмотността и задължително образование, възпитание в дух на родолюбие. повишаване качеството на образованието, практически ориентирано към потребностите на пазара на труда, чрез мотивирани, подготвени и подкрепяни учители” е 74,13%.

Степента на изпълнение на всяка цел се измерва със средно аритметична стойност от степента на изпълнение на критериите и индикаторите за инспектиране, чрез които е оценено качеството на образованието.

Основните параметри на качеството на инспектираните през учебната 2020/2021 година детски градини и училища, изводите и препоръките може да намерите в ХАРАКТЕРИСТИКА НА КАЧЕСТВОТО

Споделете:
Търсене
Skip to content