ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

20.08.2018 г. Моля Ви за допълнителни разяснения относно обучението за външен инспектор: 1. Каква ще е продължителността на обучението? 2. Къде ще се провежда обучението? 3. Какви допълнителни средства ще са необходими за престоя (нощувка), при яснота къде ще се провежда обучението? 4. Стойността на обучението е 420 лева - това е цената единствено за обучението ли? Благодаря Ви предварително! Поздрави! А. С., гр. Пазарджик

  1. Продължителност на обучението: Фаза 2 практикум– един ден за участие в инспекция-присъствен и до 3 дни за изготвяне на доклад 1 фаза – 32 часа, от понеделник 14.00 до петък -14.00 ч. – четири нощувки
  2. 1 фаза – присъствено, в София, Центъра за подготовка на ученици за олимпиади Фаза 2 – практикум – 1 ден в инспектираната институция в страната (не в региона, от който е инспекторът). Списъкът на инспектираните институции ще бъде уточнен по-късно
  3. Средствата ще бъдат в размера на командировъчните, така, че при съгласие на училището/детската градина ще могат да бъдат заплатени от бюджетите им.
  4. 420 лв. е цената на обучението и изпитите за сертификат

16.08.2018 . Къде е мястото на университетските преподаватели? Здравейте, виждам, че за обучение за външен инспектор могат да кандидатстват преподаватели от висшите училища, които работят със студенти от педагогическите специалности (секция - Често задавани въпроси). Както може да се предположи, голяма част от тези преподаватели имат поне докторат в областта на педагогическите науки, а някои от тях - сериозна изследователска и практико-приложна дейност в областта на управление на образованието, включително и инспектирането. Не е ли странно, че дори и за тях се изисква преминаване през обучение, общо за всички? Това означава ли, че нямате доверие на научните кадри за осъществяване на дейността по инспектиране в ролята им на външни инспектори? В допълнение - няма никаква информация за това кой ще проведе обучението за тези външни инспектори, по какви теми и дали критериите и индикаторите за инспектиране ще са готови до началото на самото обучение. Като се замисля, няма да е изненадващо да се обърнете именно към университетските кадри за подготовка и/или провеждане на това обучение, както и за работа по критериите и индикаторите, което отново ме връща на първия ми въпрос. Като цяло, макар да разбирам желанието ви за ясна практическа насоченост на дейността, отново ми се струва, че научните кадри и техните компетенции са оставени в страни от целия процес и че "теоретиците" и техните "теории" по-скоро нямат място във вашата дейност. Надявам се да дойде момент, в който теорията и практиката ще взаимодействат активно в полза на системата, а няма да стоят от двата бряга на реката, докато покрай тях плуват останките от българското училищно образование.

Преминаването през обучение за всички външни инспектори е задължително, съгласно ЗПУО, Чл. 276. (1) Външен инспектор може да е лице:

  1. с висше образование с образователно-квалификационна степен “магистър”;
  2. с професионален опит в област, съответстваща на инспектираната дейност, не по-малко от 5 години;
  3. завършило успешно обучение в Националния инспекторат по образованието.

Както може да се информирате от съобщението за външни инспектори, процесът по кандидатстване е през м.  ноември, а обученията ще започнат най-рано през декември. Периодът от м. август до м. декември е необходим именно за създаване и апробиране на инструментариума за инспектиране.
В правомощията на директора на НИО е вменено задължението да създаде този инструментариум, да изготви програмите за обучение и да проведе обучението на външните инспектори. Дейността „инспектиране“ по смисъла на ЗПУО  е нова за образователната система в България, така че дори подготвените научни кадри на висшите училища нямат практика, ( а вероятно и актуална теория) по въпроса. Запознати сме с проекта за полицентрично инспектиране, по който са работили преподаватели от висши училища, но той не съответства по съдържание на нормативната уредба в ЗПУО и Наредба 15 за инспектирането.

При подготовката на процедурите и инструментите за инспектиране НИО използва както най-новите теоретични постановки на световната наука по въпроса, така и добрите практики от цял свят, също и резултатите от пилотните проекти в България, като ги съотнася към изискванията на закона и подзаконовите актове.

В подкрепа на желанието на ръководството на НИО да съвместява в своята работа теорията и практиката е изискването в обявения конкурс за инспектори кандидатите да притежават защитена I или II ПКС, или степен „доктор по…“.

14.08.2018 г. Може ли да кандидатствам за външен инспектор? От 1996 до 2018 г. съм била директор на училище, но поради придобиване право на пенсия се пенсионирах. Имам 22 г. стаж като директор С уважение: М. К.

Да, може, отговаряте на условията.

14.08.2018 г. Предвид спецификите на инспектирането в предучилищното и училищно образование и изискванията за длъжността външен експерт, като такъв може ли да кандидатства преподавател в университет притежаваш ОНС „доктор“ по Теория на възпитанието и дидактика, и какъв документ той следва да представи по изискването Копия на документи, доказващи професионален опит в област, съответстваща на инспектираната дейност, не по-малко от 5 години. Поздрави! Н. Ц.

Да, за обучение за външен инспектор може да кандидатства преподавател във висше училище, който работи със студенти от педагогически специалности. Документите, доказващи професионален опит в област, съответстваща на инспектираната дейност, не по-малко от 5 години в този случай са: трудова книжка и/или договори за провеждане на обучения на студенти по съответната специалност, или СДК и преквалификация за педагогически специалисти.

13.08.2018 г. Имам ли право да кандидатствам за участие в обучението за външни инспектори, тъй като от 2018 г. се пенсионирах на позиция директор на професионална гимназия. Като пенсионер мога ли да участвам в това обучение и съответно да подам документи? Предварително Ви благодаря! С пожелание за хубав ден! Г.

Да, за обучение за външни инспектори могат да кандидатстват и пенсионирани педагогически специалисти, ако отговарят на необходимите условия.

11.08.2018 г. Желая да кандидатствам за външен инспектор, след като премина обучението бихте ли ми разяснили как ще се извърши подборът? Работата ще се съчетава с постоянната ли? Ако може малко повече разяснения за външните инспектори. Благодаря предварително! Успешен ден! М. К.

Всички кандидати за външни инспектори, които отговарят на условията, публикувани в обявата, ще преминат обучение. Обученията завършват с изпит, успешно издържалите изпита получават сертификат за външни инспектори. НИО прави годишно планиране на инспекциите всяка година до 01.09. Съгласно годишния план се подбират екипите за инспекция – 1 служител на НИО и 2 външни инспектори. Графикът и списъкът с планираните инспекции се предоставят на външните инспектори да заявят възможните за тях дати. Инспекторите не могат да проверяват училища или детски градини от регион, в който работят. Всяка инспекция трае до 3 дни присъствени на място в инспектираната институция. Тези три присъствени дни са ангажиментът на външния инспектор. Инспекциите се провеждат в учебно време, съответно външните инспектори следва да са в отпуск-платен или неплатен, не служебен. За времето на инспектирането инспекторите получават командировъчни и хонорар, съответен на броя отработени часове. Планираните часове не могат да бъдат повече от 20 за седмица (за една инспекция). Подборът на външните инспектори за всяка конкретна инспекция се извършва съобразно спецификата на инспектираната институция- ако е детска градина – специалисти по предучилищно образование, ако е професионална гимназия – учители или специалисти от професионалното образование, ако планът на инспекцията включва обследване на специфики, като приобщаващо образование, интегриране или мерки за противодействие на агресията – съответен специалист: ресурсен учител, психолог, експерт по интеграция.

07.08.2018 г. Назначени ли са служителите от специализираната администрация? Как и по какви критерии ще става подборът за тях? С уважение: Л. С.

Служителите на НИО се назначават след конкурс по ЗДСл. Конкурсите се обявяват в Административния регистър на МС и на сайта на НИО.

Може да погледнете следните линкове:

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/57257

 

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/57224

 

https://nio.government.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8/

28.07.18г. В обявата на Националния инспекторат по образованието документи за участие в обучението за външни инспектори ще се приемат от 05 до 19 ноември 2018, като всички тези дни са учебни. Възможно ли е приемът да започне на 02 ноември? Тогава учениците са в есенна ваканция и желаещите да кандидатстват от провинцията няма да отсъстват от учебни занятия. С уважение: В. С. гр. Пещера

Не! Съгласно Обявлението за обучение за външни инспектори на сайта на Националния инспекторат по образованието,

заявления за участие ще се приемат от 05 до 19 ноември 2018 г. от 9:30 до 17:00 часа, като не се допуска изключение от посочения срок.

Дадена е възможност документите с приложенията да се подават лично или чрез пълномощник в зависимост от желанието на кандидата.