ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Признаване на професионално обучение

Във връзка с постъпило запитванв относно признаването на удостоверение за професионално обучение. Ви информирам, че това удостоверение не може да бъде признато за преминато обучение за външен инспектор със следните мотиви:

 1. Съгласно чл. 276, ал. 1, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование външен инспектор може да е лице, завършило успешно обучение в Националния инспекторат по образованието (НИО). Приложеното от Вас удостоверение доказва преминато обучение в Център за професионално обучение към Админ Софт ЕООД.
 2. Съгласно чл. 6, ал. 3, т. 11 от Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието (обн. – ДВ, бр. 24 от 13.03.2018 г. , приет с ПМС № 36/13.03.2018 г.) директорът на НИО утвърждава правила за условия и ред за провеждане на обучение за външен инспектор, създава и поддържа база данни на успешно завършилите.
 3. Съгласно чл. 21, ал. 2, т.1 от цитирания Правилник инспекторите са длъжни да осъществяват инспектирането съобразно Наредбата за инспектиране на детските градини и училищата, критериите и индикаторите за инспектиране. Наредбата за инспектирането на детските градини и училищата е издадена от министъра на образованието и науката и е обнародвана в ДВ, бр. 100 от 16 декември 2016 г. Правомощието на директора на Националния инспекторат по образование за разработване, апробиране и усъвършенстване на критерии и индикатори за инспектиране е определено в чл. 6, ал. 3, т. 14 от Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието. Завършеното от Вас обучение е през 2014 г., преди приемането на цитираните Наредба и Правилник. Завършеното от Вас обучение не доказва познаването и прилагането на критериите и индикаторите за инспектиране.
 4. Съгласно чл. 6, ал. 3, т. 16 от споменатия по-горе Правилник директорът на НИО утвърждава необходимите за осъществяване на инспекционна дейност формуляри на документи. Приложеното от Вас удостоверение не доказва познаването  и прилагането на такива документи.
 5. Удостоверението доказва успешното завършване на квалификационен курс през 2014 г. за професионално образование по програма Е за част от професия: „Работа с приложни програмни продукти „Информационни системи за училищна администрация: уеб базирана платформа за инспектиране“. В програмата за обучение за външен инспектор към Националния инспекторат по образованието е заложен модул за работа с Електронна система за управление на инспектирането (ЕСУИ), която надгражда и разширява посочения в удостоверението програмен продукт. ЕСУИ е съобразена с промяната в нормативната уредба след 2014 г.

           Познаването и използването на посочения от Вас програмен продукт би допринесло за качеството и ефективността на обучението за външен инспектор към НИО и бих се радвала на обратната връзка от Ваша страна.

Споделете:

Имам 21 години педагогически стаж, от които 17 години в Център за работа с децата (където съм преподавала в школи и кръжоци по специалността, с учителски норматив) и 4 години и 4 месеца в училище, по специалността. Имам и юридическо образование. Имам ли право да кандидатствам за обучението? Благодаря.

ДА, в случай, че придобитото висше образование е по специалност от професионално направление, съответстващо на съдържанието на предучилищната или на училищната подготовка и Вашият професионален опит е 5 г. по специалността Ви.

Споделете:

Ако директорът е съгласен да заплати таксата от 420 лева за обучението каква е процедурата? Ако бъде направен превод по банков път как ще получа фактура? При подаване на документите трябва да нося платежното за направения паричен превод ли? Или задължително трябва да се плати в брой в софийския клон на посочената банка и след издаването на фактура да ми бъдат осребрени парите от училището?

При подаване на документите е необходимо да носите платежно нареждане за направения превод. НИО може да издаде фактура на място, при подаване на документите.

Споделете:

Експерт съм в Регионално управление на образованието. Мога ли да кандидатствам за външен инспектор?

Може да кандидатствате за включване в обучение и да придобиете Удостоверение, при успешно положени изпити.

Докато сте държавен служител към РУО не може да участвате в инспектиране.

Споделете:

Учудвам се, че трябва на място да се подават документите, което ще рече, че трябва да се взема ден и да се отсъства от работа. Нима не може онлайн да се подадат заявления, да се сканират и останалите документи и да се изпратят! За колегите, които са далечко от София, неудобството е голямо.

Документите могат да се подават и чрез упълномощено лице.

Споделете:

Възможно ли е сумата за обучение за външни инспектори да са заплати от училището, в което работя и да се отчете като средства за квалификационна дейност? Издавате ли фактури?

Да, възможно е. НИО издава фактури, но не присъжда квалификационни кредити.

Споделете:

1. В дипломите за висше образование до 1996 г. не е вписана ОКС. Как ще удостоверим, че сме магистри? 2. Съгласно чл. 273, ал. 3 от ЗПУО срокът на валидност на удостоверението за външен инспектор е 5 години. Правилно ли е това разчитане на нормативния документ? 3. Необходимо ли е представянето на свидетелство за ПКС?

 1. Дипломите за висше образование, издадени от висше училище (университет) до 1996г. се приравняват към магистър.
 2. Да, Удостоверението за външен инспектор е със срок 5 години
 3. Не, свидетелството за ПКС не е необходим документ.
Споделете:

Какви документи са необходими за доказване на професионален опит?

Необходимите документи за доказване на професионален опит са извлечение от трудова или служебна книжка. Документи за завършени обучения не са релевантни към професионалния опит.

Заплатената такса е за покриване разноските за обучение. Само успешно положилите изпит за двете фази на обучение ще получат удостоверение за външен инспектор и могат да участват в инспектиране.

Споделете:

Имам ли право да участвам в обучението за външни инспектори? Колко време ще бъде обучението?

Ако отговаряте на условията, които са публикувани в сайта на НИО.

Информацията е публикувана в сайта – Често задавани въпроси

Споделете:

Здравейте! Напуснал съм системата на средното образование през месец юли 2015г. От 2004 г. до 2012г. съм работил като пом. директор АСД в средно училище, а от месец септември 2012 г. до напускането като юрисконсулт и пом. директор АСД/съвместявах и двете длъжности/ в същото училище. Притежавам дипломи за инженерно, икономическо и юридическо образование. В момента работя като адвокат. Отговарям ли на критериите за обучение на външни инспектори. Имам голямо желание и възможност да съвместявам двете длъжности. Благодаря предварително за отговора!

НЕ, нямате необходимия педагогически опит и стаж и не можете да участвате в инспекции за оценка на качеството на образованието. Чл. 273. (1) от ЗПУО „Инспектирането е процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от детската градина или училището образование в определен момент на дейността им и определяне на насоките за подобряване.“

Споделете:

Здравейте, магистър съм по социални дейности и счетоводство и контрол. Имам стаж в системата на образованието както следва: - 2 години като педагогически съветник; - 10 години като заместник-директор административна и стопанска дейност; - от 06.2018 г. съм главен експерт "Училища" в община. Въпросът ми е: приема ли се стаж в системата на образованието, макар и той да не е педагогически, т.е. отговарям ли на критериите за включване в обучението за външни инспектори? Благодаря.

НЕ, нямате необходимия педагогически стаж и не можете да участвате в инспекции за оценка на качеството на образованието. Чл. 273. (1) от ЗПУО „Инспектирането е процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от детската градина или училището образование в определен момент на дейността им и определяне на насоките за подобряване.“

Споделете:

Ако документите за кандидатстване за външен инспектор се подадат чрез пълномощник, трябва ли пълномощното да е нотариално заверено?

Да, необходимо е пълномощното да е нотариално заверено

Споделете:

Здравейте! Имам трудов стаж като директор на основно училище от 1998 до 2012 година, но в момента не работя като педагогически специалист. Имам ли право да кандидатствам за обучение за външен инспектор?

В случай че имате образователна степен „магистър“ и в момента не сте държавен служител в МОН или РУО отговаряте на условията и може да кандидатствате за обучение.

Споделете:

Експерти от Регионални управления на образованието могат ли да се включат в обучението за външни инспектори?

НЕ, държавни служители в МОН или РУО не могат да участват във външни инспекции, тъй като това влиза в противоречие с чл. 7, ал. 2 т.6 и ал. 3 от Закон за държавния служител и чл. 8, ал. 2 от Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

Споделете:

Здравейте! Интересувам се дали се приема за професионален трудов стаж заеманата позиция "директор" на детска градина 4г.и 7м., "психолог" 4г. и "възпитател" 1г., което е важно условие за включване в обучение за външен инспектор?

Да, професионалният Ви стаж се сумира, независимо, че е придобит на различни позиции, тъй като е в сферата на предучилищното и училищно образование

Споделете:

Здравейте, работя като учител вече 6 години, завършил съм специалност "Методика на обучението по български и руски език" - бакалавър и "Актуална българистика" - магистър. Преди месец взех и 5 ПКС. Имам ли правото да кандидатствам за външен инспектор, ако да, за кой предмет- български или руски език? Благодаря!

Да, имате право, да кандидатствате, отговаряте на условията.

Трите области на инспектиране са:

Образователен процес;

Управление и лидерство;

Институционална среда.

Областта, в която бихте могли да провеждате инспектиране е Образователен процес, тъй като Вашата практика е като учител, независимо от специалността и предмета, който преподавате.

Споделете:

Има много въпроси в “често задавани въпроси” , но никъде не откривам отговори! Къде ще ги публикувате? И като допълнение към тези въпроси- получавайки удостоверение за външен инспектор, какъв е срока на валидност на това удостоверение? Подновява ли се периодично?

Отговорите ще видите след като отворите съответния въпрос (кликвате на въпроса).

Срокът на валидност на Удостоверението е периодът на една обща инспекция на всички институции, съгласно чл. 273, ал. 3 от ЗПУО.

Споделете:

Здравейте, имам 17 години педагогически стаж, от които 3 като зам.-директор на средно училище. За кои направления мога да кандидатствам като външен инспектор?

Трите области на инспектиране са:

Образователен процес;

Управление и лидерство;

Институционална среда.

В случай, че Вашият стаж извън 3 г. като заместник-директор е като учител, Вие може да кандидатствате за външен инспектор в област Образователен процес.

Споделете:

23.08.2018 г. Здравейте! Бил съм директор на професионална гимназия от 2000 г. до 2012 г. От 2016 г. до момента съм директор на основно училище. Може ли да се счита, че имам професионален опит в област, съответстваща на инспектираната дейност не по-малко от 5 години, тъй като от 2016 г. до момента няма изминали 5 години? Препис-извлечение от трудова книжка, издадено от настоящия работодател /РУО/, може ли да бъде документът, доказващ професионален опит в област, съответстваща на инспектираната дейност, необходим при кандидатстване за обучение за външен инспектор. Поздрави!

Да, вашият професионален опит в областта „Управление на образователна институция“ съответства на изискуемите 5 години. Документът, доказващ професионален опит може да бъде Препис-извлечение от трудова книжка, издадено от настоящия работодател, както и копие от самата книжка, като при подаването на документите се предостави оригинала за сверка.

Споделете:

20.08.2018 г. Моля Ви за допълнителни разяснения относно обучението за външен инспектор: 1. Каква ще е продължителността на обучението? 2. Къде ще се провежда обучението? 3. Какви допълнителни средства ще са необходими за престоя (нощувка), при яснота къде ще се провежда обучението? 4. Стойността на обучението е 420 лева - това е цената единствено за обучението ли? Благодаря Ви предварително! Поздрави! А. С., гр. Пазарджик

 1. Продължителност на обучението: Фаза 2 практикум– един ден за участие в инспекция-присъствен и до 3 дни за изготвяне на доклад 1 фаза – 32 часа, от понеделник 14.00 до петък -14.00 ч. – четири нощувки
 2. 1 фаза – присъствено, в София, Центъра за подготовка на ученици за олимпиади Фаза 2 – практикум – 1 ден в инспектираната институция в страната (не в региона, от който е инспекторът). Списъкът на инспектираните институции ще бъде уточнен по-късно
 3. Средствата ще бъдат в размера на командировъчните, така, че при съгласие на училището/детската градина ще могат да бъдат заплатени от бюджетите им.
 4. 420 лв. е цената на обучението и изпитите за сертификат
Споделете:

16.08.2018 . Къде е мястото на университетските преподаватели? Здравейте, виждам, че за обучение за външен инспектор могат да кандидатстват преподаватели от висшите училища, които работят със студенти от педагогическите специалности (секция - Често задавани въпроси). Както може да се предположи, голяма част от тези преподаватели имат поне докторат в областта на педагогическите науки, а някои от тях - сериозна изследователска и практико-приложна дейност в областта на управление на образованието, включително и инспектирането. Не е ли странно, че дори и за тях се изисква преминаване през обучение, общо за всички? Това означава ли, че нямате доверие на научните кадри за осъществяване на дейността по инспектиране в ролята им на външни инспектори? В допълнение - няма никаква информация за това кой ще проведе обучението за тези външни инспектори, по какви теми и дали критериите и индикаторите за инспектиране ще са готови до началото на самото обучение. Като се замисля, няма да е изненадващо да се обърнете именно към университетските кадри за подготовка и/или провеждане на това обучение, както и за работа по критериите и индикаторите, което отново ме връща на първия ми въпрос. Като цяло, макар да разбирам желанието ви за ясна практическа насоченост на дейността, отново ми се струва, че научните кадри и техните компетенции са оставени в страни от целия процес и че "теоретиците" и техните "теории" по-скоро нямат място във вашата дейност. Надявам се да дойде момент, в който теорията и практиката ще взаимодействат активно в полза на системата, а няма да стоят от двата бряга на реката, докато покрай тях плуват останките от българското училищно образование.

Преминаването през обучение за всички външни инспектори е задължително, съгласно ЗПУО, Чл. 276. (1) Външен инспектор може да е лице:

 1. с висше образование с образователно-квалификационна степен “магистър”;
 2. с професионален опит в област, съответстваща на инспектираната дейност, не по-малко от 5 години;
 3. завършило успешно обучение в Националния инспекторат по образованието.

Както може да се информирате от съобщението за външни инспектори, процесът по кандидатстване е през м.  ноември, а обученията ще започнат най-рано през декември. Периодът от м. август до м. декември е необходим именно за създаване и апробиране на инструментариума за инспектиране.
В правомощията на директора на НИО е вменено задължението да създаде този инструментариум, да изготви програмите за обучение и да проведе обучението на външните инспектори. Дейността „инспектиране“ по смисъла на ЗПУО  е нова за образователната система в България, така че дори подготвените научни кадри на висшите училища нямат практика, ( а вероятно и актуална теория) по въпроса. Запознати сме с проекта за полицентрично инспектиране, по който са работили преподаватели от висши училища, но той не съответства по съдържание на нормативната уредба в ЗПУО и Наредба 15 за инспектирането.

При подготовката на процедурите и инструментите за инспектиране НИО използва както най-новите теоретични постановки на световната наука по въпроса, така и добрите практики от цял свят, също и резултатите от пилотните проекти в България, като ги съотнася към изискванията на закона и подзаконовите актове.

В подкрепа на желанието на ръководството на НИО да съвместява в своята работа теорията и практиката е изискването в обявения конкурс за инспектори кандидатите да притежават защитена I или II ПКС, или степен „доктор по…“.

Споделете:

14.08.2018 г. Може ли да кандидатствам за външен инспектор? От 1996 до 2018 г. съм била директор на училище, но поради придобиване право на пенсия се пенсионирах. Имам 22 г. стаж като директор С уважение: М. К.

Да, може, отговаряте на условията.

Споделете:

14.08.2018 г. Предвид спецификите на инспектирането в предучилищното и училищно образование и изискванията за длъжността външен експерт, като такъв може ли да кандидатства преподавател в университет притежаваш ОНС „доктор“ по Теория на възпитанието и дидактика, и какъв документ той следва да представи по изискването Копия на документи, доказващи професионален опит в област, съответстваща на инспектираната дейност, не по-малко от 5 години. Поздрави! Н. Ц.

Да, за обучение за външен инспектор може да кандидатства преподавател във висше училище, който работи със студенти от педагогически специалности. Документите, доказващи професионален опит в област, съответстваща на инспектираната дейност, не по-малко от 5 години в този случай са: трудова книжка и/или договори за провеждане на обучения на студенти по съответната специалност, или СДК и преквалификация за педагогически специалисти.

Споделете:

13.08.2018 г. Имам ли право да кандидатствам за участие в обучението за външни инспектори, тъй като от 2018 г. се пенсионирах на позиция директор на професионална гимназия. Като пенсионер мога ли да участвам в това обучение и съответно да подам документи? Предварително Ви благодаря! С пожелание за хубав ден! Г.

Да, за обучение за външни инспектори могат да кандидатстват и пенсионирани педагогически специалисти, ако отговарят на необходимите условия.

Споделете:

11.08.2018 г. Желая да кандидатствам за външен инспектор, след като премина обучението бихте ли ми разяснили как ще се извърши подборът? Работата ще се съчетава с постоянната ли? Ако може малко повече разяснения за външните инспектори. Благодаря предварително! Успешен ден! М. К.

Всички кандидати за външни инспектори, които отговарят на условията, публикувани в обявата, ще преминат обучение. Обученията завършват с изпит, успешно издържалите изпита получават сертификат за външни инспектори. НИО прави годишно планиране на инспекциите всяка година до 01.09. Съгласно годишния план се подбират екипите за инспекция – 1 служител на НИО и 2 външни инспектори. Графикът и списъкът с планираните инспекции се предоставят на външните инспектори да заявят възможните за тях дати. Инспекторите не могат да проверяват училища или детски градини от регион, в който работят. Всяка инспекция трае до 3 дни присъствени на място в инспектираната институция. Тези три присъствени дни са ангажиментът на външния инспектор. Инспекциите се провеждат в учебно време, съответно външните инспектори следва да са в отпуск-платен или неплатен, не служебен. За времето на инспектирането инспекторите получават командировъчни и хонорар, съответен на броя отработени часове. Планираните часове не могат да бъдат повече от 20 за седмица (за една инспекция). Подборът на външните инспектори за всяка конкретна инспекция се извършва съобразно спецификата на инспектираната институция- ако е детска градина – специалисти по предучилищно образование, ако е професионална гимназия – учители или специалисти от професионалното образование, ако планът на инспекцията включва обследване на специфики, като приобщаващо образование, интегриране или мерки за противодействие на агресията – съответен специалист: ресурсен учител, психолог, експерт по интеграция.

Споделете:

07.08.2018 г. Назначени ли са служителите от специализираната администрация? Как и по какви критерии ще става подборът за тях? С уважение: Л. С.

Служителите на НИО се назначават след конкурс по ЗДСл. Конкурсите се обявяват в Административния регистър на МС и на сайта на НИО.

Може да погледнете следните линкове:

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/57257

 

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/57224

 

https://nio.government.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8/

Споделете:

28.07.18г. В обявата на Националния инспекторат по образованието документи за участие в обучението за външни инспектори ще се приемат от 05 до 19 ноември 2018, като всички тези дни са учебни. Възможно ли е приемът да започне на 02 ноември? Тогава учениците са в есенна ваканция и желаещите да кандидатстват от провинцията няма да отсъстват от учебни занятия. С уважение: В. С. гр. Пещера

Не! Съгласно Обявлението за обучение за външни инспектори на сайта на Националния инспекторат по образованието,

заявления за участие ще се приемат от 05 до 19 ноември 2018 г. от 9:30 до 17:00 часа, като не се допуска изключение от посочения срок.

Дадена е възможност документите с приложенията да се подават лично или чрез пълномощник в зависимост от желанието на кандидата.

Споделете:
Споделете:
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status