Търсене

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Във връзка с постъпило запитванв относно признаването на удостоверение за професионално обучение. Ви информирам, че това удостоверение не може да бъде признато за преминато обучение за външен инспектор със следните мотиви:

 1. Съгласно чл. 276, ал. 1, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование външен инспектор може да е лице, завършило успешно обучение в Националния инспекторат по образованието (НИО). Приложеното от Вас удостоверение доказва преминато обучение в Център за професионално обучение към Админ Софт ЕООД.
 2. Съгласно чл. 6, ал. 3, т. 11 от Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието (обн. – ДВ, бр. 24 от 13.03.2018 г. , приет с ПМС № 36/13.03.2018 г.) директорът на НИО утвърждава правила за условия и ред за провеждане на обучение за външен инспектор, създава и поддържа база данни на успешно завършилите.
 3. Съгласно чл. 21, ал. 2, т.1 от цитирания Правилник инспекторите са длъжни да осъществяват инспектирането съобразно Наредбата за инспектиране на детските градини и училищата, критериите и индикаторите за инспектиране. Наредбата за инспектирането на детските градини и училищата е издадена от министъра на образованието и науката и е обнародвана в ДВ, бр. 100 от 16 декември 2016 г. Правомощието на директора на Националния инспекторат по образование за разработване, апробиране и усъвършенстване на критерии и индикатори за инспектиране е определено в чл. 6, ал. 3, т. 14 от Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието. Завършеното от Вас обучение е през 2014 г., преди приемането на цитираните Наредба и Правилник. Завършеното от Вас обучение не доказва познаването и прилагането на критериите и индикаторите за инспектиране.
 4. Съгласно чл. 6, ал. 3, т. 16 от споменатия по-горе Правилник директорът на НИО утвърждава необходимите за осъществяване на инспекционна дейност формуляри на документи. Приложеното от Вас удостоверение не доказва познаването  и прилагането на такива документи.
 5. Удостоверението доказва успешното завършване на квалификационен курс през 2014 г. за професионално образование по програма Е за част от професия: „Работа с приложни програмни продукти „Информационни системи за училищна администрация: уеб базирана платформа за инспектиране“. В програмата за обучение за външен инспектор към Националния инспекторат по образованието е заложен модул за работа с Електронна система за управление на инспектирането (ЕСУИ), която надгражда и разширява посочения в удостоверението програмен продукт. ЕСУИ е съобразена с промяната в нормативната уредба след 2014 г.

           Познаването и използването на посочения от Вас програмен продукт би допринесло за качеството и ефективността на обучението за външен инспектор към НИО и бих се радвала на обратната връзка от Ваша страна.

ДА, в случай, че придобитото висше образование е по специалност от професионално направление, съответстващо на съдържанието на предучилищната или на училищната подготовка и Вашият професионален опит е 5 г. по специалността Ви.

Може да кандидатствате за включване в обучение и да придобиете Удостоверение, при успешно положени изпити.

Докато сте държавен служител към РУО не може да участвате в инспектиране.

 1. Дипломите за висше образование, издадени от висше училище (университет) до 1996г. се приравняват към магистър.
 2. Да, Удостоверението за външен инспектор е със срок 5 години
 3. Не, свидетелството за ПКС не е необходим документ.

Необходимите документи за доказване на професионален опит са извлечение от трудова или служебна книжка. Документи за завършени обучения не са релевантни към професионалния опит.

Заплатената такса е за покриване разноските за обучение. Само успешно положилите изпит за двете фази на обучение ще получат удостоверение за външен инспектор и могат да участват в инспектиране.

Ако отговаряте на условията, които са публикувани в сайта на НИО.

Информацията е публикувана в сайта – Често задавани въпроси

НЕ, нямате необходимия педагогически опит и стаж и не можете да участвате в инспекции за оценка на качеството на образованието. Чл. 273. (1) от ЗПУО „Инспектирането е процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от детската градина или училището образование в определен момент на дейността им и определяне на насоките за подобряване.

НЕ, нямате необходимия педагогически стаж и не можете да участвате в инспекции за оценка на качеството на образованието. Чл. 273. (1) от ЗПУО „Инспектирането е процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от детската градина или училището образование в определен момент на дейността им и определяне на насоките за подобряване.

В случай че имате образователна степен „магистър“ и в момента не сте държавен служител в МОН или РУО отговаряте на условията и може да кандидатствате за обучение.

НЕ, държавни служители в МОН или РУО не могат да участват във външни инспекции, тъй като това влиза в противоречие с чл. 7, ал. 2 т.6 и ал. 3 от Закон за държавния служител и чл. 8, ал. 2 от Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.

Да, професионалният Ви стаж се сумира, независимо, че е придобит на различни позиции, тъй като е в сферата на предучилищното и училищно образование.

Да, имате право, да кандидатствате, отговаряте на условията.

Трите области на инспектиране са:

Образователен процес;

Управление и лидерство;

Институционална среда.

Областта, в която бихте могли да провеждате инспектиране е Образователен процес, тъй като Вашата практика е като учител, независимо от специалността и предмета, който преподавате.

Отговорите ще видите след като отворите съответния въпрос (кликвате на въпроса).

Срокът на валидност на Удостоверението е периодът на една обща инспекция на всички институции, съгласно чл. 273, ал. 3 от ЗПУО.

Трите области на инспектиране са:

Образователен процес;

Управление и лидерство;

Институционална среда.

В случай, че Вашият стаж извън 3 г. като заместник-директор е като учител, Вие може да кандидатствате за външен инспектор в област Образователен процес.

Да, вашият професионален опит в областта „Управление на образователна институция“ съответства на изискуемите 5 години. Документът, доказващ професионален опит може да бъде Препис-извлечение от трудова книжка, издадено от настоящия работодател, както и копие от самата книжка, като при подаването на документите се предостави оригинала за сверка.

 1. Продължителност на обучението: Фаза 2 практикум– един ден за участие в инспекция-присъствен и до 3 дни за изготвяне на доклад 1 фаза – 32 часа, от понеделник 14.00 до петък -14.00 ч. – четири нощувки
 2. 1 фаза – присъствено, в София, Центъра за подготовка на ученици за олимпиади Фаза 2 – практикум – 1 ден в инспектираната институция в страната (не в региона, от който е инспекторът). Списъкът на инспектираните институции ще бъде уточнен по-късно
 3. Средствата ще бъдат в размера на командировъчните, така, че при съгласие на училището/детската градина ще могат да бъдат заплатени от бюджетите им.
 4. 420 лв. е цената на обучението и изпитите за сертификат

Преминаването през обучение за всички външни инспектори е задължително, съгласно ЗПУО, Чл. 276. (1) Външен инспектор може да е лице:

 1. с висше образование с образователно-квалификационна степен “магистър”;
 2. с професионален опит в област, съответстваща на инспектираната дейност, не по-малко от 5 години;
 3. завършило успешно обучение в Националния инспекторат по образованието.

Както може да се информирате от съобщението за външни инспектори, процесът по кандидатстване е през м.  ноември, а обученията ще започнат най-рано през декември. Периодът от м. август до м. декември е необходим именно за създаване и апробиране на инструментариума за инспектиране.
В правомощията на директора на НИО е вменено задължението да създаде този инструментариум, да изготви програмите за обучение и да проведе обучението на външните инспектори. Дейността „инспектиране“ по смисъла на ЗПУО  е нова за образователната система в България, така че дори подготвените научни кадри на висшите училища нямат практика, ( а вероятно и актуална теория) по въпроса. Запознати сме с проекта за полицентрично инспектиране, по който са работили преподаватели от висши училища, но той не съответства по съдържание на нормативната уредба в ЗПУО и Наредба 15 за инспектирането.

При подготовката на процедурите и инструментите за инспектиране НИО използва както най-новите теоретични постановки на световната наука по въпроса, така и добрите практики от цял свят, също и резултатите от пилотните проекти в България, като ги съотнася към изискванията на закона и подзаконовите актове.

В подкрепа на желанието на ръководството на НИО да съвместява в своята работа теорията и практиката е изискването в обявения конкурс за инспектори кандидатите да притежават защитена I или II ПКС, или степен „доктор по…

Да, за обучение за външен инспектор може да кандидатства преподавател във висше училище, който работи със студенти от педагогически специалности. Документите, доказващи професионален опит в област, съответстваща на инспектираната дейност, не по-малко от 5 години в този случай са: трудова книжка и/или договори за провеждане на обучения на студенти по съответната специалност, или СДК и преквалификация за педагогически специалисти.

Всички кандидати за външни инспектори, които отговарят на условията, публикувани в обявата, ще преминат обучение. Обученията завършват с изпит, успешно издържалите изпита получават сертификат за външни инспектори. НИО прави годишно планиране на инспекциите всяка година до 01.09. Съгласно годишния план се подбират екипите за инспекция – 1 служител на НИО и 2 външни инспектори. Графикът и списъкът с планираните инспекции се предоставят на външните инспектори да заявят възможните за тях дати. Инспекторите не могат да проверяват училища или детски градини от регион, в който работят. Всяка инспекция трае до 3 дни присъствени на място в инспектираната институция. Тези три присъствени дни са ангажиментът на външния инспектор. Инспекциите се провеждат в учебно време, съответно външните инспектори следва да са в отпуск-платен или неплатен, не служебен. За времето на инспектирането инспекторите получават командировъчни и хонорар, съответен на броя отработени часове. Планираните часове не могат да бъдат повече от 20 за седмица (за една инспекция). Подборът на външните инспектори за всяка конкретна инспекция се извършва съобразно спецификата на инспектираната институция- ако е детска градина – специалисти по предучилищно образование, ако е професионална гимназия – учители или специалисти от професионалното образование, ако планът на инспекцията включва обследване на специфики, като приобщаващо образование, интегриране или мерки за противодействие на агресията – съответен специалист: ресурсен учител, психолог, експерт по интеграция.

Не! Съгласно Обявлението за обучение за външни инспектори на сайта на Националния инспекторат по образованието, заявления за участие ще се приемат от 05 до 19 ноември 2018 г. от 9:30 до 17:00 часа, като не се допуска изключение от посочения срок.

Дадена е възможност документите с приложенията да се подават лично или чрез пълномощник в зависимост от желанието на кандидата.

Търсене
Споделете:
Skip to content