Търсене

PISA 2018

PISA е дългосрочен проект на ОИСР за изработване на индикатори за качеството на образованието. Целта на Програмата е да изследва качеството на училищното образование в различните участващи страни и да предостави задълбочена информация за формиране на образователните политики. Резултатите и изводите от изследването са основа при определяне и реализиране на образователните цели както на национално, така и на международно равнище. PISA е международно оценяване с най-широк географски обхват на участниците в него.
В първия етап на изследването се включват 43 държави/региона (32 през 2000 г. и 11 през 2002 г.);
във втория през 2003 г. – 41 държави/региона; в третия през 2006 г. – 57 държави/региона, в четвъртия – 75 държави/региона (65 през 2009 г. и 10 през 2010 г.). В последния етап – PISA 2018, участват ученици от 79 държави/региона от целия свят, а основната оценявана област за трети път е четивната грамотност. Основното изследване на PISA 2018 в България се проведе през периода 10 април – 18 май 2018 г. В него участваха 6974 ученици, родени през 2002 г., от 197 училища в цялата страна

Докладът с резултатите за България може да намерите на Pisa_2018_full

Споделете:
Търсене
Skip to content