Търсене

Уважаеми ученици, учители, директори и родители,

Националният инспекторат по образованието (НИО) изпълнява една изключително важна дейност в процеса за осигуряването на качеството на българското образование – периодична оценка на постиженията в определена образователна институция за подкрепа на развитието ѝ. Инспектирането цели независима, обективна и добронамерена оценка, с ясни и измерими критерии, при отчитане спецификите на средата в инспектираната детска градина или училище. Това е възможност за открояване и създаване на устойчивост на добрите практики, стимулиране на детската градина или училището за действия спрямо набелязаните насоки за подобрение, насърчаване на партньорствата и подкрепа за ефективно управление. Определянето на насоките за подобрение е предизвикателство, което ще формира проактивна позиция във всички участници в образователния процес.

Инспекторите от НИО не упражняват контролни функции както спрямо ръководството на образователната институция, така и спрямо педагогическите специалисти. Наблюдението на педагогическа ситуация/урок, учебна или производствена практика не цели оценяването на педагогическите специалисти, а подпомага обективния процес на изготвяне цялостна независима експертна оценка за качеството на образованието. Акцентът при инспектирането ще бъде върху откриване на силните страни на институцията и възможностите за подобрение. Отговорното сътрудничество на всички участници ще допринесе за спокойна и конструктивна атмосфера по време на инспектирането. Резултатите от инспекцията ще бъдат използвани за стимулиране развитието на детските градини и училищата и повишаване на капацитета им за вътрешна оценка на качеството.

В работата си ще се водим от принципите на прозрачност, предвидимост, обективност и добронамереност. Ще предоставяме навременна, разбираема и полезна информация за Вашето участие в процеса на инспектиране. На нашия сайт ще намерите Рамката на инспектиране, както и всички документи и формуляри за предварителна подготовка на детските градини и училищата. Целта на инспекторите е да създадат спокойна атмосфера за протичане на инспекцията в сътрудничество с екипите на образователната институция.

Очакваме Вашето активно съдействие и ще се радваме на обратна връзка!

С уважение,

д-р АНЕЛИЯ АНДРЕЕВА

Директор

на Националния инспекторат по образованието

Споделете:
Търсене
Skip to content